Som 359 socis i sòcies | Col·labora | Contacta | Subscriu-te al butlletí

Cerca
Tanca aquest quadre de cerca.

Política de Privacitat

Introducció

La present Política de Privacitat ha sigut desenvolupada tenint en compte el disposat a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal en vigor, així com pel Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la circulació d’aquestes dades, en endavant el RGPD.

Aquesta Política de Privacitat té per objectiu posar en coneixement dels usuaris titulars de les dades personals, respecte de les quals s’està recavant informació, dels aspectes específics relatius al tractament de les seves dades, entre altres coses, les finalitats dels tractaments, les dades de contacte per exercir els drets que li assisteixen, els terminis de conservació de la informació i les mesures de seguretat, entre altres coses.

 

Responsable del Tractament

En termes de protecció de dades, L’Associació de Varietats Locals, ha de ser considerat Responsable del Tractament, en relació als fitxers/tractaments identificats en la present política, concretament en l’apartat Tractament de dades.

A continuació s’indiquen les dades identificatives del titular del present lloc web:

Responsable del Tractament: L’Associació de Varietats Locals
Adreça postal: Carrer d’en Sala, 13, 07260, Porreres, Balears.
Adreça electrònica: info@varietatslocals.org

 

Tractaments de dades

Les dades de caràcter personal que se sol·licitin, si escau, consistiran únicament en aquells estrictament imprescindibles per identificar i atendre la sol·licitud realitzada pel titular d’aquests, en endavant l’interessat. Dita informació serà tractada de forma lleial, lícita i transparent en relació a l’interessat. Per altra banda, les dades personals seran recollides per a determinades finalitats explícites i legítimes, no sent tractades ulteriorment de manera incompatible amb aquests fins.

Les dades recollides de cada interessat seran adequades, permitents i no excessives en relació a les finalitats corresponents per cada cas, i seran actualitzades sempre que sigui necessari.

El titular de les dades serà informat, amb caràcter previ a la recollida de les seves dades, dels extrems generals regulats en aquesta política a fi que es pugui prestar el consentiment exprés, precís i inequívoc per al tractament de les seves dades, de conformitat amb els següents aspectes.

Finalitats del tractament.
Les finalitats explícites per les quals es duen a terme cadascun dels tractaments vénen recollits en les clàusules informatives incorporades a cadascuna de les vies de presa de dades (formularis web, formularis en paper, locucions o cartells i notes informatives).

No obstant això, les dades de caràcter personal de l’interessat seran tractades amb l’exclusiva finalitat de proporcionar als interessats una resposta efectiva i atendre les sol·licituds practicades per l’usuari, especificades juntament amb l’opció, servei, formulari o sistema de presa de dades que el titular faci servir.

Legitimació
Per regla general, previ al tractament de les dades personals, L’Associació de Varietats Locals obté consentiment exprés i inequívoc del titular d’aquests, mitjançant la incorporació de clàusules de consentiment informat en els diferents sistemes de recollida de dades.

No obstant això, en cas que no es requereixi el consentiment de l’interessat, la base legitimadora del tractament en la qual s’empara L’Associació de Varietats Locals és l’existència d’una llei o norma específica que autoritzi o exigeixi el tractament de les dades de l’interessat.

Destinataris
Per regla general, L’Associació de Varietats Locals no procedeix  a la cessió o comunicació de dades a terceres entitats, tret de les requerides legalment, tanmateix, en cas que fos necessari, dites cessions o comunicacions de dades se l’informaran a l’interessat a través de les clàusules de consentiment informat contingudes en les diferents vies de recollida de dades personals.

Procedència
Per regla general, les dades personals es recullen sempre directament de l’interessat, no obstant això, en determinades excepcions, les dades poden ser recollides a través de terceres persones, entitats o serveis diferents de l’interessat. En aquest sentit, dit extrem serà traslladat a l’interessat a través de les clàusules de consentiment informat i dintre d’un termini raonable, una vegada obtingudes les dades, i a més tardar dintre d’un mes.

Terminis de conservació
La informació recavada de l’interessat serà conservada mentre sigui necessària per complir amb la finalitat per la qual varen ser recavades les dades personals, de manera que, una vegada complida la finalitat les dades seran cancel·lades. Dita cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades conservant-se únicament a disposició de les AAPP, Jutges i Tribunals, per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes, complit el citat es procedirà a la destrucció de la informació.

A títol informatiu, a continuació es recullen els terminis legals de conservació de la informació relativa a diferents matèries:

DOCUMENT TERMINI REF.  LEGAL
Documentació de caràcter laboral o relacionada amb la seguretat social 4 anys Article 21 del Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel que s’aproba el text redifós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social
Documentació contable i fiscal a efectes mercantils 6 anys Art. 30 Codi Comercial
Documentació contable i fiscal a efectes fiscals 4 anys Articles 66 a 70 Llei General Tributària
Control d’accessos a edificis 1 mes Instrucció 1/1996 de la AEPD
Videovigilància 1 mes Instrucció 1/2006 de la AEPD

 

Llei Orgànica 4/1997

 

Dades de navegació

En relació amb les dades de navegació que es puguin tractar a través del lloc web, en cas que es recullin dades sotmeses a la normativa, es recomana consultar la Política de Cookies publicada al nostre lloc web.

 

Drets dels interessats

La normativa en matèria de protecció de dades atorga una sèrie de drets als interessats o titulars de les dades, usuaris del lloc web o usuaris dels perfils de les xarxes socials de L’Associació de Varietats Locals.

Aquests drets que assisteixen a les persones interessades són els següents:

 • Dret d’accés: dret a obtenir informació sobre si les mateixes dades estan sent objecte de tractament, la finalitat del tractament que s’estigui realitzant, les categories de dades de què es tracti, els destinataris o categories de destinataris, el termini de conservació i l’origen de tals dades.
 • Dret de rectificació: dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes o incompletes.
 • Dret de supressió: dret a obtenir la supressió de les dades en els següents supòsits:
  • Quan les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per la qual varen ser recavades.
  • Quan el titular de les mateixes retiri el consentiment.
  • Quan l’interessat s’oposi al tractament.
  • Quan hagin de ser suprimides en compliment d’una obligació legal.
  • Quan les dades s’hagin obtingut en virtut d’un servei de societat de la informació d’acord amb el que disposa en l’art. 8 apt. 1 del Reglament Europeu sobre Protecció de dades.
 • Dret d’oposició: dret a oposar-se a un determinat tractament basat en el consentiment de l’interessat.
 • Dret de limitació: dret a obtenir la limitació del tractament de les dades, quan es dona algun dels següents supòsits:
  • Quan l’interessat impugni l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti a l’empresa verificar l’exactitud d’aquestes.
  • Quan el tractament sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades.
  • Quan l’empresa ja no necessiti les dades per les finalitats per les quals varen ser recavades, però l’interessat les necessiti per la formulació, exercici o defensa de reclamacions.
  • Quan l’interessat s’hagi oposat al tractament mentre es verifica si els motius legítims de l’empresa prevalen sobre els de l’interessat.
 • Dret a la portabilitat: dret a obtenir les dades en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a la transmissió a un altre responsable del tractament de dades quan:
  • El tractament estigui basant en el consentiment.
  • El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.
 • Dret a presentar una reclamació envers l’autoritat de control competent.

 

Els interessats podran exercir els drets indicats, dirigint-se a L’Associació de Varietats Locals, mitjançant escrit, remès a la següent direcció: info@varietatslocals.org indicant en la línia de l’Assumpte el dret que desitja exercitar.

En aquest sentit, l’Associació de Varietats Locals atendrà la seva sol·licitud amb la brevetat més possible i tenint en compte els terminis previstos en la normativa en matèria de protecció de dades.

 

Seguretat

Les mesures de seguretat adoptades per L’Associació de Varietats Locals són aquelles requerides, de conformitat amb l’establert en l’article 32 del RGPD. En aquest sentit, L’Associació de Varietats Locals, tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos de l’aplicació i la natura, l’abast, el context i els fins del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables pels drets i les llibertats de les persones físiques, té establertes les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir el nivell de seguretat adequat al risc existent.

En tot cas, L’Associació de Varietats Locals té implementats els mecanismes suficients per:

a) Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
b) Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
c) Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.
d) Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, si s’escau.

caCA